പ്രായമാവുന്ന വസ്ത്രം.my diary. khaleelshamras

പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ
അണിയാൻ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമാണ്.
പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം
ഇഷ്ടമില്ല.
പ്രായത്തിന്റെ വസ്ത്രം.
ഓരോ ദിവസവും
ഓരോരോ പുതിയ
പ്രായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും
മനുഷ്യൻ തനിക്കിത്
ചേരുന്നില്ല എന്നും
പറഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയാണ്.
പഴയത് തന്നെയാണ്
എനിക്ക് ചേരുകയുള്ളു
എന്ന് സ്വയം
അവനവനോട്
പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് പുതിയ
പ്രായം പറയാൻ
പലർക്കും നാണക്കേട് ആണ്.
ശരിക്കും അവനേറ്റവും അനുയോജ്യമായ
വസ്ത്രമാണ്
ഇeപ്പാൾ അണിഞിരിക്കുന്നത്
എന്ന് ഉൾകൊണ്ടേ പറ്റൂ.
അതിൽ അഭിമാനം
കൊണ്ടേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras