സന്തോഷമെന്ന കറൻസി.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
സമ്പാദ്യം സന്തോഷമാണ്.
നിന്റെ ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട
കറൻസിയാണ് സന്തോഷം.
നന്മയും കരുണയും
അറിവും
സമാധാനവും ഒക്കെയായി
നീ അവ മറ്റുള്ളവർക്ക്
കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കൊടുക്കുംതോറും
കൂടുന്ന ഈ ഒരു സമ്പാദ്യം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ്
പലപ്പോഴും വിലപ്പെട്ടതെന്നു
കരുതി മറ്റു കുറേ
സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ പിറകെ
നീ ഓടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്