ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ അനുഭൂതികൾ.my diary. khaleelshamras

പുതുമഴ ചുമ്പനം ചാർത്തിയപ്പോൾ
മണ്ണ് പുഞ്ചിരിച്ചു.
അതൊരു നറുമണമായി
ഇളം കാറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ
ഒക്കെ മുക്കിൽ എത്തിച്ചു.
ആ നറുമണം
മനസ്സിലെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങളെ
ഉണർത്തി.
അത് സുന്ദരമായ അനുഭൂതികളായി
മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥയായി.
പ്രകൃതിയിലെ ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു
നിമിഷങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിച്ചാൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
ഇത്തരം വലിയ വലിയ
അനുഭൂതികൾ ആയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്