വളർച്ചയിലെ മുരടിപ്പ്. My diary. Khaleelshamras

ഓരോ ദിവസവും
നീ വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
നിന്നിലെ ശീലങ്ങൾ
കൂടുതൽ പക്വമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മരണം വരെ ഈ വളർച്ച
തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വളർച്ചയിൽ
മുരടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ
വളർച്ച കുറഞ്ഞു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല
മറിച്ച്
നിന്റെ വളർച്ചയെ സ്വയം
ചവുട്ടി താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കയാണ്
എന്നേ അർത്ഥമുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്