നന്ദി പറയുന്നതിനു പകരം.my diary. khaleelshamras

നന്ദി പറയേണ്ട
ഒരു പാട് ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്
നീ നിത്യേന കടന്നു പോവുന്നത്.
നന്ദി പറയാൻ
നീ മറക്കുന്നു
എന്ന് മാത്രമല്ല.
പലപ്പോഴും
വെറുതെ വിമർശിച്ചും
കുറ്റങ്ങൾ ചികഞന്വേഷിച്ചും
സാഹചര്യങ്ങളേയും
വ്യക്തികളേയും
അപമാനിക്കുകയാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്