വിശ്രമ സമയം.my diary. khaleelshamras

വിശ്രമിക്കുകയും
ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന
സമയത്തിൽ നിന്നും
ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട
മുഖ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി
സമയം വീദിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്.
മറിച്ച് വിശ്രമവും
ഉറക്കവും കഴിഞ്ഞുള്ള
സമയം
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി
ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്