നാം അവരെ കുറിച്ച്.my diary. khaleelshamras

പലരുടേയും പ്രതികരണങ്ങൾ
ഇന്നാലിന്ന ഉദ്യേശ്യത്തോടെയും
കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണെന്ന്
നാം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ
എത്തുന്നു.
നമ്മുടെ മനസ്സ് റെഫർ
ചെയ്താണ് നാം
പലപ്പോഴും അത്തരം
നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.
ശരിക്കും അവരുടെ ഉദ്യേശ്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ
വായിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മനസ്സാണ്
അല്ലാതെ നിറേതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്