അനുഭവങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഒരേ അനുഭവം
രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്
ഒരനുഭവം മോശമായ ഫലം
ഉണ്ടാക്കിയാൽ
പലരും അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ
ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
അവർക്ക് അത് കൊണ്ട്
വരാൻ പോവുന്നത്
നല്ലൊരു ഫലമായിട്ടും.
അതു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ
ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ
നിന്റേതുമായി തട്ടിക്കരുത്.
അതിൽ നിന്നും
പഠിക്കാനുള്ള പാഠം പഠിച്ച്
നികത്തേണ്ട പോരായ്മകളെ
നികത്തി
അനുഭവങ്ങളെ വിജയത്തിനായി
വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്