നിന്നിലെ ശത്രു.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ തകർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഒരാളു പോലും
പുറത്തില്ല.
നിന്റെ തകർച്ചക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്ന
ഒരേ ഒരാൾ നീ തന്നെയാണ്.
അലസതയായും മുഷിപ്പായും
സമയം പാഴാക്കലാ യുമൊക്കെ
ആ ഒരു ശത്രുത നീ പ്രകടിപ്പിച്ചു
കൊണ്ടേ യിരിക്കുന്നു.
ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനായി
ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുമ്പോഴും
അതിനെതിരെ നിന്നിലെ നിന്റെ
ശത്രു നിരുത്സാഹ പെടുത്താൻ
ഒരു ശ്രമം നടത്തും.
അതിനെ ഫല പ്രദമായി
നേരിടുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്
നീ അഭിമുഖീ കരിക്കേണ്ട ആദ്യ പ്രശ്നം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras