ആസ്വാദനം.my diary. khaleelshamras

ഭാഹ്യ പ്രേരണകളെയല്ല
നീ ആസ്വദിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ആ പ്രരണകൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന
അനുഭൂതികളെയാണ്.
പലപ്പോഴും ഇതേ അനുഭൂതി
യുണ്ടാക്കാൻ
പ്രേരണകളെ അന്വേഷിച്ച്
സമയം കളയേണ്ടതില്ല.
ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ
മാത്രം മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്