അവരിൽനിന്നും നിന്നിലേക്ക്.my diary .khaleelshamras

നിന്റെ അമിത സംസാരവും
കുറ്റങ്ങളെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊണ്ടേ യിരിക്കലും
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലെ മാലിന്യങ്ങളെ
നിന്നിലേക്ക് ആകർശി ക്കുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
മറിച്ചു നിന്റെ മൗനവും
മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തലും നിന്നിലേക്ക്
അവരിലെ സൗരഭ്യത്തെ
നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക യാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്