പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കാൻ
വേണ്ടി പഠിക്കുക.
അറിവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നും
മറ്റുള്ളവർ ശേഘരിച്ചതിനേക്കാളും
കുടുതൽ നേടിയെടുത്ത
മഹാൻമാരൊക്കെ
നിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയി
മനസ്സാവുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ
നിന്റെ ക്ലാസ്
കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതായി
ഭാവനയിൽ കാണുക.
അവരിൽ നിന്നും
വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരം നൽകാൻ
തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന
നിന്നെ മനസ്സിൽ കാണുക.
നിന്നിൽ നിന്നും പുതിയ
അറിവ് സമ്പാദിച്ച് തിരിച്ചു പോവുന്ന
അവരെ സന്തോഷത്തോടെ
യാത്രയാക്കുന്നത്
മനസ്സിൽ കാണുക.
അത്തരം ക്ലാസുകൾക്കായുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പായി
ജീവിതത്തെ മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras