മനസ്സിലെ കരടുകൾ.my diary. khaleelshamras

വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും
നിനക്കു ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ച്ചകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ
ജീവിതാനു ഭവങ്ങളിൽനിന്നുമൊക്കെ
നിന്റെ മനസ്സിൽ
ഏതോ കരട് വന്ന് വീഴുന്നു.
ആ ഒരു കരട് മതിയാവും
ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതത്തെ തന്നെ
മാറ്റിമറിക്കാൻ.
ഇത്തരം കരടുകൾ
വഴൊതെ നോക്കുക.
സ്വയം വീഴ്ത്താതെ
നോക്കുക.
വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതെടുത്ത് കളയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras