മനസ്സിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം.my diary. khaleelshamras

ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്നു എത്തിക്കികൂടെ.
അതിലെ ചിന്തകളേയും
സ്വപ്നങ്ങളേയുമൊക്കെ ഒന്നു
വിശകലനം ചെയ്തു കൂടെ.
നിനക്ക് തന്നെ മാർഗ്ഗതടസ്സം
നിൽക്കുന്ന
ഒരുപാട് ചിന്തകളെ
അവിടെനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു കൂടെ.
പകരം ഷുഭാപ്തി വിശ്വാസവും
അറിവുമൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത
ചിന്തകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുകൂടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്