ആഗ്രഹങ്ങൾ പുർത്തീകരിക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും
സ്വപനങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ
ഈ ഭൂമിയിൽ
മറ്റൊരു ജീവിതം വരാനില്ല.
അതിലേക്കുള്ള
ചുവടുവെപ്പുകൾ തുടരാൻ
ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും വരില്ല
എന്നും നീ മനസ്സിലാക്കുക.
പല രീതിയിലും
ആൾക്കാർ നിന്റെ മാർഘങ്ങളെ
അളക്കും.
അവർ നിന്റെ സ്വപ്നവും
ആഗ്രഹവും
നിന്നെ നയിക്കുന്ന
ആദർശവും കാണുന്നില്ല.
അതു കൊണ്ട്
അവരുടെ
കണക്കുകൂട്ടലുകളെ അവഗണിക്കുക.
നിന്റെ വഴി
നന്മ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ
അതിലൂടെ മുന്നേറുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്