താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുക.my diary. khaleelshamras

ഉറക്കം വരാതിരിക്കുമ്പോൾ.
ഒരു നിമിഷം മനസ്സിനെ
സ്വസ്ഥമാക്കി വിട്ട്
ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച്.
മനസ്സിൽ
നീ നിന്നെ താരാട്ട് പാട്ട് പാടി
ഉറക്കുക.
നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൽ
അമ്മയുടെ താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ
താളത്തിനനുസരിച്ച്
ഉറക്കത്തിലേക്ക്
ശാന്തനായി
അതുവരെ നീണ്ടു നിന്ന കരച്ചാലൊക്കെ
മാറ്റിവെച്ച് പ്രവേശിച്ച പോലെ
പ്രവേശിക്കുക.
അന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് കരച്ചിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഇന്ന് നീ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത്ത്
നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ വഹിച്ചു നടക്കുന്ന
പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള
ചിന്തകളെയാണ് എന്നു മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്