പോസിറ്റീവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ.My diary .khaleelshamras

ഇവിടെ സ്വയവും മറ്റുള്ളവരും
തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഒക്കെ
നെഗറ്റീവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചകൾ ആണ്.
അത് മനുഷ്യനെ നെഗറ്റീവുകളെ
പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലേക്കും
പേടിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
നാം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്തൊന്നിനെയാണോ
അത് പൂർവ്വാതികം ശക്തിയോടെ
നില നിൽക്കുമെന്ന് നാം
മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയാണ്.
നെഗറ്റീവുകൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള
ചർച്ചകൾ പോലും നെഗറ്റീവ് എന്ന പദം
ഉപബോധ മനസ്സിന് കൈമാറുമെന്നതിനാൽ
അത് വളരാൻ അതും നിമിത്തമാവുന്നു.
ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ
നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ചെയ്യേണ്ടത്
അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ.
പോസിറ്റീവുകളെ കുറിച്ച്
സ്വന്തത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും ധാരാളമായി
സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്