പ്രയത്നത്തിനു ശേഷം റെസ്റ്റ്. My diary. Khaleel shamras.

ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിനും ശേഷം
ഒരു റെസ്റ്റ് തീർച്ചയായും
ഉണ്ടാവും.
അതുപോലെ ജീവിതത്തിനു ശേഷം
ഒരു വലിയ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും
അതാണ് മരണം.
കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച
ആൾക്ക് റെസ്റ്റ്
കുടുതൽ സന്തോഷം
നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.
ചിലരെ ജോലിക്കിടയിൽ
തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ
യജമാനൻ അനുവദിക്കുന്നു.
പ്രായമാവാതെ പെട്ടെന്നു
മരിച്ചു പോവുന്നവരാണ്
ഇത്തരക്കാർ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്