എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി. My diary, Khaleel shamras

തന്റെ ജീവിതം
ശരിയാക്കാൻ മറ്റാരോ വരുമെന്ന
പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കുന്ന
ആൾക്കാരാണ്
നിരാശരാവുന്നത്.
അങ്ങിനെ ഒരാൾ വരാനില്ല
എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ
മറന്നു പോയതാണ്
ജീവിതത്തിൽ കരുത്തുറ്റ തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും
അവർ തടയപ്പെടുന്നത്.
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഇത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെയാണ്
എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ്
അവൻ സന്തോഷകരവും
സംതൃപ്തകരവുമായ
ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരികെ വരുന്നത്.
പേടി ഇല്ലാതാവുന്നത്.
നിരാശ മാഞ്ഞുപോവാന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്