അപ്രധാനമായ ചിന്തകൾ.My diary. Khaleel shamras

നിന്റെ ലക്ഷത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ
അപ്രധാനമായ ചിന്തകൾ
ആ റോൾ ഏറ്റെടുക്കും.
അവ അപ്രധാനമാണ്
എന്നു മാത്രമല്ല
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ
അതിന്റെ നേർ
വിപരീത ദിശയിലക്ക്
നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്