ജീവിതമെന്ന ചലച്ചിത്രം. My diary, khaleel Shamras

നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ സംവിധാനം
ചെയ്ത ചലചിത്രങ്ങൾ
പ്രദർശനത്തിനായി
കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്.
നിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ ആവുന്ന
പ്രൊജക്ടറിലൂടെ
മുമ്പിലെ മറ്റു മനുഷ്യരാവുന്ന
സ്ക്രീനുകളിൽ
നീ അവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
അവ നീ കാണുന്നു.
എന്നിട്ട് നിന്റെ തന്നെ കഥയെ  അവരുടെ
ജീവിത കഥയായി വലയിരുത്തുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras