മാനസിക മാലിന്യങ്ങൾ.my dairy. khaleelshamras

മാനസിക മാലിന്യങ്ങൾ
എല്ലാം പൊതുവായി
നിന്നിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
വിപത്ത്.
നിന്നെ വർത്തമാന സമയത്ത്
സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.
വർത്തമാനകാലത്ത്
സംതൃപ്തനാവാത്ത
ഒരാൾക്കു മുമ്പിലും ജീവിതം
വിജയകരമാവാനും പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്