നീ പ്രസക്തമാവുന്നത്.my dairy. khaleelshamras.

മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ പ്രസക്തമാവുന്നത്
അവർക്ക് നീ ഒരു പ്രചോദനമാവുമ്പോഴാണ്
അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് അവർക്ക്
എന്തെങ്കിലും പ്രയോചനം
ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്.
അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ
നീ അവർക്കൊരു ശുന്യതയാണ്.
ഇനി നീ അവർക്ക്
ഒരു ഉപദ്രവും
നെഗറ്റീവ് പ്രചോദനവുമാവുമ്പോൾ
നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശത്രുവുമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്