നീ നിന്റെ ഭൂപ്രദേശം പണിയുമ്പോൾ.my dairy. khaleelshamras

നീ സ്ഥിരമായി
ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും
പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ
നിന്നിൽ
ഓരോരോ ശീലങ്ങൾ
നർമ്മിക്കുകയാണ്.
ആ ശീലങ്ങൾ ആണ്
പിന്നീടും ഇപ്പോഴും
നിന്റെ ഭൂപ്രദേശ മാവുന്നത്.
അതു കൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകളേയും
പ്രവർത്തികളേയും സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അവ വൃത്തികേടായ
ഒരു ഭൂപ്രദേശം നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്