വർത്തമാനകാല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക.my dairy. khaleelshamras

നിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ സുന്ദരമായ
അനുഭവങ്ങളോടും
നിന്റെ ഭാവിക്കു വേണ്ടി
കാണുന്ന സുന്ദര സ്വപനങ്ങളോടും
മനസ്സ് കേൾക്കുന്നതും
യാഥാർത്യവുമായ
വർത്തമാന കാല ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കാത്തതാണ്
പലപ്പോഴും
ആ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ
നൽകിയ അനുഭൂതികളെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിത്യ കാലാവസ്ഥയാക്കി
നിനക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത്.
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്
പ്രവർത്തികൾ പൊരുത്തപ്പെടാതെ പോവുന്നതും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്