ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്.my dairy. khaleelshamras

കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു
തീർക്കാനുള്ള
ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തുടങ്ങുക
എന്നാൽ
അതിനായി ദൃ.തി കാണിക്കുക
എന്നർത്ഥമില്ല.
മറിച്ച് ശാന്തതയോടെ
സന്തോഷം നിറഞ്ഞ
മനസ്സോടെ തുടങ്ങുക
എന്നേ അർത്ഥമുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്