പ്രതിസന്ധിയിൽ പതറാതിരിക്കാൻ.my dairy. khaleelshamras.

ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും
അടിപതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും
ഈർജ്ജ സ്വലതയോടെ
അവയെ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള
കരുത്താണ്
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്.
അത്തരം ഒരു മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ
ഏതു മാർഗ്ഗം വേണമെങ്കിലും
അവലംഭിക്കാം.
ദൈവ വിശ്വാസം
അതിലേക്കുള്ള
ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും
എടുപ്പവുമായ
ഒരു വഴിയാണ്.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
ആ വിശ്വാസം പോലും
ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി
മുന്നിൽ കിടക്കുന്നുവെന്നതാണ്
സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്