മറ്റുള്ളവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മാനിക്കുക.my dairy. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ താൽപര്യങ്ങളെ
നാം മനസ്സിലാക്കണം.
അതിനെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനും
അതിനെ കുറിച്ച്
നല്ലൊരു വാക്ക് പറയാനും
നാം സമയം കണ്ടെത്തണം.
പലപ്പോഴും
നാം അങ്ങിനെ കാണുന്നില്ല
മറിച്ച്
നാം നമ്മുടെ സ്വയം
താൽപര്യങ്ങളിലേക്കേ നോക്കുന്നുള്ളു.
അതിനനുസരിച്ചാണ്
പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ.
അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ
മാനിക്കാതെ
നമ്മുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കുമാത്രം
മുൻഗണന നൽകി
പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ്
പലതും തർക്കത്തിലേക്ക്
നയിക്കപ്പെടുന്നത്.
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്