ഒരാൾക്ക് സമാധാനം കൈമാറുമ്പോൾ.my dairy. khaleelshamras

ഒരാൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ
ആശംസ കൈമാറുക
എന്നാൽ അതുകൊണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്
ഉള്ളിലെ സമാധാനത്തിൽ
നിന്നും ആത്മാർത്ഥതയോടെ
അതു മറ്റുള്ളവർക്കും
പങ്കുവെക്കുകയാണ്
എന്നാണ്.
അതിന്
ആദ്യം ഉള്ളിലെ
സമാധാനവും സന്തോഷവും
വളർത്തി വളർത്തി യെടുക്കുകയാണ്
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras