മനസ്സിൽ നിന്നും വരുന്നത്.my dairy. khaleelshamras

മനസ്സിൽ കാരുണ്യം അലയടിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയിൽ
നിന്നും അതിനു വിരുദ്ധമായത് വരുമോ?
വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം
അവന്റെ ഉള്ളിൽ
കാരുണ്യം ശരിക്കും ഇല്ല എന്നല്ലേ.
സമാധാനം ജീവിത ദർശനമാക്കിയ
ഒരു വ്യക്തിയിൽ
നിന്നും വരുന്നതും
സമാധാനം മാത്രം ആവേണ്ടതില്ലേ?
ആവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്