പീഡനങ്ങൾ.മൈ diary.khaleelshamras

പീഡനങ്ങൾ
പീഡിക്കപ്പെട്ടവരെ കരുത്തരാക്കാൻ
വേണ്ടിയാണ്.
അല്ലാതെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല.
അങ്ങിനെ തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന
ഒന്നല്ല മനുഷ്യ ജീവൻ.
പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ
പീഡനത്തെ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
തങ്ങളിലെ പോരായ്മകളെ
കണ്ടെത്താനും
ഉള്ളതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള
അവസരമായിട്ടാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്