പുറത്തു നിന്നും നിരീക്ഷിക്കുക.my diary.khaleelshamras.

നിന്നെ മറ്റൊരാളായി
പുറത്തു നിന്നും ഒന്നു നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ ഒഴുക്കും
മനസ്സിന്റെ ചലനങ്ങളും
ഒക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
നിന്റെ മനസ്സിലെ അലട്ടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്,
നിന്റെ ചിന്താവൈകല്യങ്ങളിലേക്ക്
ഒക്കെ ഒന്ന് യാത്രയായി നോക്കൂ.
എന്നിട്ട് ഒരു സഹായിയായി
നിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന്
പ്രവേശിച്ച് നോക്ക്,

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras