മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

ശരിക്കും മനസ്സിൽ നിന്നും
മനസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര
ഓരോ സംഭാഷണത്തിലും
നടക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ പലരും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ കയറി
സ്വയം കണ്ണടക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് അവരെ
അറിയാനും കാണാനും കേൾക്കാനും
കഴിയാതെ പോവുന്നു.
എന്നിട്ട് സ്വന്തം
മനസ്സിനെ
അവരുടേതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ.
അവരുടെ മാനസിക ഭൂപടത്തിലൂടെ
അവരെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ
അവരെ അറിയാനും
ബന്ധം സ്താപിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളു.

Popular Posts