ലൈവ് ആയി ഇന്നലെകളെ കൊണ്ടുവരാൻ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ബോധ മനസ്സിന്
ഭാവിയും ഭുതവും ഇപ്പോഴും
ഒക്കെ വേർതിരിച്ചു കാണാൻ കഴായും.
പക്ഷെ ഉപeബാധ മനസ്സ്
അങ്ങിനെയല്ല.
നിന്റെ ചിന്തകൾ ട്യൂൺ
ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്
നീ ആഗ്രഹിച്ച ഏത് കാലത്തിനേയും
നിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരാനും.
ആ ഒരു കാലത്തിൽ
ലൈവ് ആയി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ
അനുഭൂതികൾ നിന്നെ കൊണ്ട്
ആസ്വദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്