മറ്റുള്ളവരുടെ ചിത്രം.my diary.khaleelshamras

ഒരു കുട്ടിയോട്
ഒരിക്കൽ ഒരു ആനയുടെ
ചിത്രം വരക്കാൻ പറഞ്ഞു.
കുട്ടി പെട്ടെന്ന്
മുന്നിൽ കണ്ട കുഴിയാനയെ
നോക്കി ആനയുടെ
ചിത്രം വരച്ചു.
അത് ആനയുടെ ചിത്രമായി
പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ഇതുപോലെയാണ്
പലപ്പോഴും നീയും.
നീ നിന്റെ ചിത്രം നോക്കി
മറ്റുള്ളവരുടെ ചിത്രം വരക്കുകയാണ്.

Popular Posts