നല്ല ശ്രോദ്ധാവാകുക.my diary.khaleelshamras

ഇമ്പമാർന്ന ശൈലിയിൽ
എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും
സംസാരിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും
ആർക്കും കഴിയും.
പക്ഷെ നല്ല ഒരു ശ്രോദ്ധാവ്
ആവാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്.
പലരും ഒരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ
അവരിലൂടെ മനസ്റ്റിലാക്കാതെ
പെട്ടെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങാനാണ്
തുനിയുന്നത്.
ഉപദേശങ്ങൾ മടുത്ത്,
എന്നെ കേൾക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നിലേക്ക് വരുന്നവരായി
നീ മറ്റുള്ളവരെ കാണുക.
നിന്റെ രണ്ടു കാതുകളും
അവർക്കു മുമ്പിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുക.
ഒറ്റ നാവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ
ഫലപ്രദമായി അവർക്കു മുമ്പിൽ തുറക്കുക.

Popular Posts