സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ.my diary.khaleelshamras

നിനക്ക് ചുറ്റും
നിന്റെ പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങൾക്ക്
താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും എത്രയോ
മടങ്ങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്
ആണ് അതിനു ചുറ്റും
നിന്നിലേക്ക് പ്രവേശനം കാത്ത്
നിൽക്കുന്നത്.
ഏത് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ
നെഗറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്
നിന്നെ കീഴടക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്