മനുഷ്യനെന്ന റഫറൻസ് പുസ്തകം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും നിനക്കൊരു
റഫറൻസ് പുസ്തകമാണ്.
നീ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ,
പുതിയ അറിവു നേടാൻ
പിന്നെ പകർത്താൻ
നിനക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ
എങ്ങിനെ യൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ
ഒക്കെ പഠിക്കാൻ
നിനക്കു ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിൽ മാതൃകകൾ
ഉണ്ട്
അവയെ പഠിക്കുക.
റഫർ ചെയ്യുക.
അവരെ വിമർശിക്കാനല്ല
മറിച്ച് നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ.
അവർക്ക് സമ്മാനമായി
പ്രാൽസാഹനത്തിന്റെ
ഒരു വാക്കോ പുഞ്ചിരിയോ നൽകുക.
നിന്നെ വിജയിപ്പിച്ച
അവർക്കും ജയിക്കാനായി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras