ആദരവിന്റെ വില. My diary. Khaleelshamvas

എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്
മുമ്പിൽ ആദരവ് കാണിക്കുമ്പോഴല്ല
മറിച്ച്
പലരും സ്വന്തം മനസ്റ്റിന്റെ
സ്വാർത്ഥതയാൽ
അവഗണിക്കപ്പെട്ട
ഒരു സമൂഹത്തോടോ വ്യക്തിയോടോ
ആദരവ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ്
അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവുക.
ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും
വേണ്ടാത്തവരും എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗം ഇല്ല.
ആ വേർതിരിവ്
രോഗബാധിതരായ മനസ്സുകളുടെ സൃഷ്ടിയാണ്.
ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും
തന്റെ ആദരവു ലഭിക്കപ്പെടാൻ
അർഹനാണ്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്