നിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഊർജ്ജം. My diary. Khaleelshamras.

അതി ശക്തമായ ഒരു ഈർജ്ജമാണ്
ഓരോ മനുഷ്യരും.
ആറ്റം, കോശം, നൂക്ളിയസ്, മൈറ്റോ കോൺഡ്രിയ തുടങ്ങിയ വഴി
ഉള്ളിലേക്കും.
ന്യൂറോൺസ് ,സിനാപ്സുകൾ
,എൻറോക്രൈൻ ഗ്രന്ധികൾ
തുടങ്ങിയവ വഴി അവ പുറത്തേക്കും
വ്യാപിക്കുന്നു.
നിന്റെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ വലയത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്
നിനക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും
സംഭവങ്ങളും എല്ലാം.
അത് കൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്നും
പുറത്ത് വരുന്ന ഊർജ്ജം
സ്നേഹത്തിന്റേതും അറിവിന്റേതും
സമാധാനത്തിന്റേതും
മറ്റു പോസിറ്റീവിന്റേതും
ആയില്ലെങ്കിൽ
നീ മുലം നിനക്കും
ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും അതിന്റെ
അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras