ചരിത്രത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ. My diary. Khaleelshamras

ചരിത്രത്തിൽ ബുദ്ധിയും
ചിന്താശേഷിയും
തന്നിലെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിക്കവരുമായ
ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ്
വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയത്.
അങ്ങിനെ തങ്ങളിലെ കരുത്ത്
തിരിച്ചറിഞ്
ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയും വിനിയോഗിച്ച
പലരുടേയും ജീവിതത്തിന്റെ
അനന്തരഫലങ്ങളാണ്
ഇന്ന് നീ ആസ്വദിക്കുന്ന പലതും.
ഇതു പോലെ
നീയും നിന്നിലെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയുക.
അറിവുകൊണ്ട് ബുദ്ധിശക്തിയും
നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട്
നിന്റെ സമയവും നിറക്കുക.
അവയെ നിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക്
കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകിയ
ഊർജ്ജമാക്കുക.
മഹാ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ
ഇത്തരം മികവു തെളിയിച്ച
ന്യുനപക്ഷത്തിലേക്ക് നോക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്