നീ പഠിക്കേണ്ടത്. My diary. Khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ
എത്തിയവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക.
റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീയേറ്റവും
സന്തോഷിച്ച ജീവിത നിമിഷങ്ങളെ
കുറിച്ച് പഠിക്കുക.
ആ അറിവുകളെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കരുത്ത് ആക്കി
പരിണമിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras