ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. My diary. Khaleelshamras

ഭാഹ്യ ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കല്ല
നിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്
മറിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ
ചിത്രവും ശബ്ദവും അനുഭൂതികളും
റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കപ്പെട്ടതും
അതുപോലെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ട
പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതുമായ
നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആണ്
ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത്.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ മനസ്സിനെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു
നിർത്തുന്നതിലാണ്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

Popular Posts