ലക്ഷ്യം. My diary. Khaleelshamras

ചെറിയൊരു നിമിഷത്തിലെ
വലിയ നേട്ടത്തിനായി
ദീർഘകാലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ്
നടത്തുന്നവരാണ് പലരും.
അവരുടെ അടങ്ങാത്ത
ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയിൽ
അനുഭവപ്പെടുന്ന ഓരോ കഷ്ടപ്പാടും
അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ്.
കാരണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയെ ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി
അവർ കാണുന്നില്ല.
ആ ഒരുക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ്
അവർക്ക് ജീവിതം.
നമുക്കും വേണം നന്മ നിറഞ്ഞ
ഒരു പാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാവണം
നമ്മുടെ ഈ സമയങ്ങളിലെ ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്