ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതാക്കാൻ. My diary. Khaleelshamras.

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല.
നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന
പല കാര്യങ്ങളും
മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമാണ്.
ഒരു കാര്യം എളുപ്പമാവുന്നത്
ഒരാൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ
അമിത താൽപര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്.
താൽപര്യം കുറയുമ്പോഴാണ്
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാവുന്നത്.
അപ്പോൾ ഏതൊരും കാര്യത്തിലാണോ
നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്
ആ കാര്യം എളുപ്പമാക്കാൻ
നീ ചെയ്യേണ്ടത്
ആ വിഷയത്തിൽൽപര്യം
വർധിപ്പിച്ചു വർധിപ്പിച്ചു
കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്.

Popular Posts