ജോലിയിൽ. My diary. Khaleelshameras

നിന്റെ ജോലി
അതിന്റെ അവസാനം നിനക്ക്
തരുന്നത് നിരാശയും ക്ഷീണവുമാണെങ്കിൽ
അതിനത്ഥം
ആ ജോലിയിൽ
നീ സന്തുഷ്ടനല്ല എന്നാണ്.
ജോലിയിൽ കുടുതൽ ശ്രദ്ധ
ചെലുത്തണമെന്ന സന്ദേശമാണ്
മറിച്ച് നിന്റെ ജോലി
അതിന്റെ ഒടുവിൽ നിനക്ക് നൽകുന്നത്
ഊർജസ്വലതയും സമാധാനവുമാണെങ്കിൽ.
അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
നീ അതിൽ പൂർണ്ണ സംത്രിപ്തനാണ് എന്നാണ്.
ആ ഒരവസ്ഥ ജോലിയിൽ കൈവരിക്കാൻ.
കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്