കരുത്തുറ്റ പാലം. My diary. Khaleel shamras.

നിന്നിലെ ഉള്ളിലെനല്ല മനസ്സിൽ
നിന്നും
നിന്റെ ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്
കരുത്തുറ്റ ഒരു പാലം പണിയുക.
അതിലൂടെ
നിന്നിലെ നന്മയും സ്നേഹവും
അറിവുമെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നും
മനസ്സുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യട്ടെ.

Popular Posts