ഒരേ ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ. My diary. Khaleel shamras

ഒരേ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ്
സംസാരം
പക്ഷെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ
തന്റെ വ്യക്തിത്വം പടുത്തുയർത്തിയവർ
തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിന്റെ
രൂപമേ ഒരേ രീതിയിൽ
ആവുന്നുള്ളു.
ഭാഷയുടെ ആരാവുകൾ
തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്.
അത് പരസ്പരം അറിയാതെ
സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ
കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കുന്നത്.
അതേ കാരണം തന്നെയാണ്
പലപ്പോഴും പരസ്പര കലഹത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്