നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ. My diary. Khaleel shamras.

അദ്ധ്യാപകർ
വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല അദ്ധ്യാപകർ
ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ
അദ്ധ്യാപകർ ആക്കുന്നു.
അവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ
ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നവരേക്കാൾ ഉപരി
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ
പര്യാപതരാക്കുന്നു.

Popular Posts