നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ. My diary. Khaleel shamras.

അദ്ധ്യാപകർ
വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല അദ്ധ്യാപകർ
ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ
അദ്ധ്യാപകർ ആക്കുന്നു.
അവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ
ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നവരേക്കാൾ ഉപരി
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ
പര്യാപതരാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്