പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക്, My diary. Khaleel shamras

നെഗറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട്
പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ
ഇരുവരും നഷ്ടത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക്
എടുത്തു ചാടുകയാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ചാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ
മറ്റൊരാളേയും അതേ കുഴിയിലേക്ക്
തള്ളിയിടുകയാണ്.
നെഗറ്റീവുകൾ ആയ കോപത്തേയും
പകയേയും അസൂയയേയും
പോസിറ്റീവുകൾ ആയ സ്നേഹം കൊണ്ടും
സമാധാനം കൊണ്ടും അറിവുകൊണ്ടുമൊക്കെ
പ്രതിരോധിച്ചാൽ
അയാൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും
മറ്റേ ആൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ
കുഴിയിലേക്ക് വീഴാതെ
കരകയറാൻ വലിയൊരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

Popular Posts